Cirkulær økonomi og håndværket

 In Grublerier

“Fra-vugge-til-grav”-princippet har fået en storebror: Cirkulær økonomi. Det er musik i håndværkerens øre.

Gennem de senere år sætter både EU og EU-landene cirkulær økonomi i fokus. Det ligger lige til højrebenet for håndværket at gribe fat om denne trend. For cirkulær økonomi bygger på værdier, der også er håndværkerens: Kvalitet, levetid og reparerbarhed.

Cirkulær økonomi tager sigte på at udnytte de råstoffer, vi har stadig færre af, bedre, begrænse affaldsproduktionen og fastholde EU’s konkurrencekraft over for verden omkring os ved at mindske forbruget af ressourcer. Begrebet skal ses i modsætning til lineær økonomi. I den lineære økonomi udvinder vi råstofferne, producerer, forbruger og smider ud – måske med en vis nyttigørelse af affaldet til genvinding eller energiproduktion. I den cirkulære økonomi designer og producerer vi med henblik på reparation, genbrug og genvinding – i den rækkefølge. Alt det skal tænkes ind i designet af et nyt produkt: Kan man fremstille nye produkter med færre materialer? Spare på den energi, der medgår? Fravælge materialer, der er farlige eller svære at genanvende eller genindvinde? Sikre, at det nye produkt kan vedligeholdes, repareres eller opgraderes – alt efter produktets art – så det kan bruges længere?

 

Deleøkonomien
I den cirkulære økonomi indgår perspektivet i at skabe nye, lukrative markeder for genindvundne råmaterialer.

Altså – slut med printere, der er kendte for at høre op med at fungere efter X antal print. De skal holde længe! De skal være reparerbare!

EU-Kommissionen identificerede allerede for år tilbage nogle af de største råvare- og ressourceforbrugere blandt byggeriet og fødevareområdet. Ifølge Kommissionen går omkring 100 millioner tons fødevarer til spilde hvert år. Det skal mindskes – med 30 procent i 2025 i forhold til i dag.

Byggesektoren står for op imod 40 procent af den samlede mængde affald. Mindre end halvdelen genbruges, har Kommissionen vurderet. Disse to sektorer har i første omgang Kommissionens opmærksomhed.

 

Der er penge i det!

Der er penge i det! Samfundsøkonomien vil spares for import af nye råstoffer. Vi skaber nye markeder for genvinding og salg af “brugte råstoffer”. Og vi skaber fornyet beskæftigelse hos dem, der kan reparere og levetidsforlænge.

I Sverige har Chalmars Tekniska Högskola i fjor gennemført et projekt sammen med en svensk autogenbruger. Sigtet var at undersøge, om dét at skrotte en bil kunne gøres mere effektivt – altså om de dele af bilen, der ikke kunne videresælges som reservedele, kunne udnyttes bedre. Højskolen og autoophuggeren identificerede 12 forskellige affaldsfragmenter – fra forskellige ståltyper til kunststoffer og fra plast til tekstil. Men endnu manglede det marked, som autoophuggeren kunne sælge sine fragmenter til. Projekter af den art vil vi formentlig se mere til – fondsdrevne, private eller finansieret af offentlige kasser.

Briterne har regnet ud, at den cirkulære økonomi – indarbejdet i lovgivningen, hvor det er muligt – rummer et potentiale på 50.000 nye jobs og en vækst i bruttonationalproduktet på 3,6 milliarder euro. I Holland har man foretaget samme beregning og vurderet, at den cirkulære økonomi vil kunne udvirke en vækst bruttonationalproduktet på hele 1,4 procent og skabe 54.000 nye jobs.

 

Industrisamfundets endeligt

På et mere filosofisk plan kunne man anlægge det synspunkt, at vi med den cirkulære økonomi tager endelig afsked med industrisamfundet – køb-og-smid-vækkulturen – og vender os mod det holdbare, det gennemtænkte, den nødvendigvis gode kvalitet.

Lyder det bekendt – ja, ligefrem sympatisk?

I håndværket bryster vi os af, at godt håndværk er karakteristisk ved et bevidst metode- og materialevalg, lang levetid og reparerbarhed. Gamle vinduer af kernetræ smides ikke ud, men repareres og males. Den fine, snedkerfremstillede stol, vi har arvet fra familien, bliver polstret om. Der står høj prestige om at købe kvalitet. Og så fremdeles.

I den cirkulære økonomi vil håndværket kende dets besøgelsestid.

Denne artikel blev første gang bragt i ”Hånd & Værk” i efteråret 2015.

Recent Posts

Leave a Comment

KONTAKT

Ring 2444 8070 eller skriv til post@adampade.dk!

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search